ၿမတ္စြာဘုရားအား ကန္ေတာ႔ပါ၏

28 Dec 2012

flashsong လုပ္နည္းအပိုင္း ၁

အရင္ ဆုံး ဖလက္ သီခ်င္းလုပ္ဖုိ႕ ဆြစ္မက္ ေဆာ့၀ဲ ကုိ ဖြင့္လုိက္ရင္ ေအာက္က ပုံ အတုိင္း ေတြ႕ရပါလိမ္႔မယ္။
     
ေနာက္ခံ back ground အေရာင္က အျဖဴ နဲ႔ အရင္ က်လာပါတယ္ ။ အဲဒါကုိ အေရာင္ေျပာင္းခ်င္းရင္ေတာ့ ေအာက္က ပုံအတုိင္း ေျပာင္းေပါ့ေနာ္။