ၿမတ္စြာဘုရားအား ကန္ေတာ႔ပါ၏

19 Mar 2013

မန္းဘာ၀င္ရန္